Nyheter

Årsmötesprotokoll 2019

7.May.2019

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED ÖSTRA RYDS HEMBYGDSFÖRENING DEN 24 MARS 2019.

§ 1. Ordförande Christer Johansson förklarade mötet öppnat.
§ 2. Som ordförande vid mötet valdes Christer Johansson och till sekreterare valdes Ingemar Furenhed.
§3. Till justerare av protokollet valdes Annica Hagström och Erik Kroon.
§ 4. Föredragningslistan godkändes.
§ 5. Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 6. Styrelsens årsberättelse för det gångna året lästes upp och godkändes.
§ 7. 2018 års bokslut redovisades. Resultatrapporten och balansräkningen godkändes.
§ 8. Revisorernas årsberättelse lästes upp och godkändes.
§ 10. Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11. Budgeten för 2019 redovisades. Medlemsavgiften oförändrad.
§ 12. Verksamhetsplan för 2019 presenterades och godkändes.
§ 12. Christer Johansson valdes till ordförande för 2019.
§ 13. Styrelseledamöter: Anders Holmstedt, Christer Ledenfors och Ingemar Furenhed, de har 1 år kvar i styrelsen.
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Kjell Kåkneryd, Bo Karlsson, Christian Johansson och Olle Hilleberg.
§ 14. Till ombud vid konferenser valdes Anders Holmstedt och Ingemar Furenhed.
§ 15. Som revisorer valdes Sven Andersson och Lars Pettersson.
§ 16. Till valberedning valdes Sverker Johansson och Anders Jacobsson.
§ 17. Vivi Jonsson och Mona Högberg valdes till kaffekommitté.
§ 18. Lars Andersson och Lars-Erik Andersson fick uppdraget att ha uppsikt över muséet. Kjell Kåkneryd och Eva Nordh Furenhed valdes som representanter till Östra Ryds byalag.
§ 19. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Senast uppladdade bilder

Klicka här för att se fler bilder

Välkommen till Östra Ryds hembygdsmuseum

Öppettider för för Hållstad hembygdsmuseum:

Alla söndagar i juni, juli, augusti. 14.00 - 16.00

Andra tider efter överenskommelse med:

Gunnar Pettersson, 011-74097.

Hembygdsmuseet i Hållstad

Hagstugan