Nyheter

Årsmötesprotokoll 2018

15.May.2018

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED ÖSTRA RYDS
HEMBYGDSFÖRENING DEN 8 APRIL 2018
§ 1.
Ordförande Christer Johansson förklarade mötet öppnat.
§ 2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Som ordförande valdes Christer Johansson och som sekreterare valdes Ingemar Furenhed.
§ 3.
Val av två justerare av protokollet:
Som justerare valdes Margareta Hultström och Joanne Andersson.
§ 4.
Godkännande av föredragningslistan:
Föredragningslistan godkändes.
§ 5.
Godkännande av kallelse till årsmötet:
Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 6.
Styrelsens årsberättelse:
Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och godkändes.
§ 7.
Redovisning av 2017 års bokslut:
Kassören redovisade resultatrapport och balansräkning som godkändes.
§ 8.
Revisorernas årsberättelse:
Revisionsberättelsen godkändes.
§ 9.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10.
Budget och medlemsavgifter för 2018:
Kassören redovisade budgeten för det kommande året, vilken godkändes.
Årsmötet beslutade om en höjning av medlemsavgiften. Avgiften bestämdes
till 200 kr för familj och 100 kr för enskild.
§ 11.
Fastställande av den preliminära verksamhetsplanen för 2018:
Verksamhetsplanen presenterades och godkändes.
§ 12.
Val av ordförande för ett år:
Till ordförande valdes Christer Johansson.
§ 13.
Val av styrelseledamöter:
Peter Jakobsson lämnar styrelsen. Till ny ledamot valdes Bo Karlsson i Stenslund på
1 år.
Anders Holmstedt, Christer Ledenfors och Ingemar Furenhed valdes för 2 år.
Gunnar Pettersson och Kjell Kåkneryd har 1 år kvar.
§ 14.
Val av två ombud till konferenser:
Anders Holmstedt och Ingemar Furenhed valdes.
§ 15.
Val av revisorer och valberedning:
Sven Andersson och Lars Pettersson valdes.
§ 16.
Val av kaffekommitté:
Vivi Jonsson och Mona Högberg valdes.
§ 17.
Val av representanter till byalaget:
Eva Furenhed och Kjell Kåkneryd utsågs.
§ 18.
Övriga frågor:
Björn Wikvist ställer upp som ”intendent” för hembygdsmuséet.

Gun Kåkneryd framförde synpunkter på att muséet borde ges ett mer estetiskt
tilltalande intryck, särskilt vid ingången. Elisabeth Larnemark lovade bistå med idéer.
Kjell påpekade att det är svårt att ta emot fler föremål p.g.a. platsbrist. Gun ville gärna se fler föremål som anknyter till kvinnors speciella verksamheter.

Christian Johansson informerade om vilka möjligheter som finns till forskning på internet. Han nämnde särskilt ”Historiska kartor” på Lantmäteriet och att Riksarkivet har släppt en mängd digitaliserat material som är gratis att använda.

Man önskade att medlemmarna skulle meddela sina mejladresser för enklare och billigare ”utskick”, till mejladressen furenhed.ingemar@telia.com
§ 19.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Christer Johansson/ordförande Ingemar Furenhed/sekreterare

Margareta Hultström/justerare Joanne Anderson/justerare

Senast uppladdade bilder

Klicka här för att se fler bilder

Välkommen till Östra Ryds hembygdsmuseum

Öppettider för för Hållstad hembygdsmuseum:

Alla söndagar i juni, juli, augusti. 14.00 - 16.00

Andra tider efter överenskommelse med:

Gunnar Pettersson, 011-74097.

Hembygdsmuseet i Hållstad

Hagstugan